Garantni uslovi / Garancija

Opšti garantni uslovi

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, garancijom se smatra svaka izjava, kojom se daje obećanje u vezi sa proizvodom i pravno je obavezujuća, pod uslovima koji su navedeni u izjavi, kao i prilikom oglašavanja tog proizvoda. Uz svaki kupljeni proizvod potrošač dobija overen garantni list. Dužina i uslovi garancije zavise isključivo od ovlašćenog uvoznika (servisa). Garantni list je validan od dana overe potpisom i pečatom garantnog lista, računa ili otpremnice. Preporučujemo da se potrošač dobro upozna sa uslovima garancije koje pruža proizvođač i sa uslovima i načinima servisiranja kod ovlašćenih servisa.

Garantni list može biti u pisanom ili elektronskom obliku i sadrži sve podatke iz garancije. Garancija se odnosi isključivo na ispravnost proizvoda, ali ne i na njihovu funkcionalnost ili kompatibilnost sa drugim proizvodima, jer se podrazumeva da je potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvodi zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Podsećamo da svako nepravilno i nestručno rukovanje, nepropisno održavanje, korišćenje neodgovarajućeg potrošnog materijala i intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa znače gubitak garancije.

Takođe, potrošaču se preporučuje da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je koristi pri svakoj vrsti transporta i u slučaju eventualne reklamacije.

Garancija na IT proizvode i ostalu elektronsku opremu

Firma Game Centar kao prodavac je odgovorna za eventualnu nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača za novu robu i 12 meseci kada je u pitanju polovna roba. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. 

Ukoliko je garantni rok na proizvod duži od 2 (dve) godine, to je posebno naznačeno na garantnom listu za dati proizvod.

Za sve dodatne informacije o Ostvarivanju prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti i o garantnim rokovima možete kontaktirati naš korisnički servis.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Game Centar će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.